นโยบายความเป็นส่วนตัว

เริ่มต้นใช้งาน
Reach แรกจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:
นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้อธิบายถึงการได้มาการใช้และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โปรดอ่านและทําความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเมื่อใช้บริการ

รับข้อมูลส่วนบุคคล
บริการอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์)

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1)ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ของ
(2)บริการปรับปรุงการตลาดของ

ห้ามเปิดเผยหรือจัดหาให้บุคคลที่สาม
โดยทั่วไปเราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม แต่เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายตามมาตรา23วรรค1ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับการแก้ไขและทบทวน
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกตรวจสอบได้ตลอดเวลาหลังจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับ